Que thử tiểu đường On Call Platium hộp 25 que

205.000 VND

Que thử On call Platium hộp 25 que

Que thử On call Platium dùng cho máy thử tiểu đường Oncall Platium. Hộp 25 que

Que thử On call Platium hộp 25 que
Que thử tiểu đường On Call Platium hộp 25 que

205.000 VND