Que thử tiểu đường Omron | Y Tế Gia Đình MILO

Que thử tiểu đường Omron

310.000  265.000 

Que thử tiểu đường Omron

Mã hiệu: HGM-STP1A

Hộp: 25 que thử

Que thử tiểu đường Omron

310.000  265.000