Máy thử đường huyết On Call Vivid

980.000 VND

Máy thử đường huyết On Call Vivid

Máy thử đường huyết On Call Vivid

980.000 VND